nl de
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: Glazenwasserij Houke v.o.f.
Maagd 1
3225 EE Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 – 324587
Inschrijving K.v.K.: 24180959
BTW: NL821277777B01

 

1. DEFINITIES
1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Glazenwasserij Houke.

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Glazenwasserij Houke een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.

1.3 Werkprogramma: een formulier waarop Glazenwasserij Houke in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de werkzaamheden vermelde, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Glazenwasserij Houke uit andere hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van glazenwasserswerkzaamheden, glasrenovatie, alsmede het leveren van schoonmaakartikelen, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.5 Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, etc.

1.6 Consignatie en/of opslag: materieel, goederen en/of materialen, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden, daar Glazenwasserij Houke geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.

 
2. ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Glazenwasserij Houke en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Glazenwasserij Houke, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afspraken met personeel en/of derden binden Glazenwasserij Houke niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.3 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Glazenwasserij Houke, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.5 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Glazenwasserij Houke slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 
3. OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en zijn drie maanden geldig na de offertedatum. Glazenwasserij Houke is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

3.5 Alle door Glazenwasserij Houke opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Glazenwasserij Houke gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Glazenwasserij Houke kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 
4. OPDRACHTEN
4.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Glazenwasserij Houke ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Glazenwasserij Houke zijn bevestigd.

4.2 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Glazenwasserij Houke alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Glazenwasserij Houke pas na schriftelijke acceptatie.

4.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.6 Bij opzegging van een opdracht van b.v. een jaar contract, dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden voor het verstrijken van de einddatum door middel van een aangetekend schrijven, indien hieraan geen gevolg wordt gegeven wordt het contract telkenmale met een periode van minimaal één jaar verlengd.

4.7 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen te bepalen tijdstip met het in acht nemen van een bilijke opzegtermijn.

4.8 In achtnemende dat de aanslag met het verstrijken van de tijd zal toenemen zullen allen HK250* Glasrenovatie werkzaamheden binnen zes maanden afgerond dienen te zijn. Zes maanden na de startdatum komt de overeenkomst te vervallen en dienen nieuwe testen uitgevoerd te worden om de aard van de aanslag bij het resterende werk, indien aanwezig, opnieuw vast te stellen.

4.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Glazenwasserij Houke om,in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met door of namens Glazenwasserij Houke bij opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens Glazenwasserij Houke bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 500,00 Euro per bedoelde overtreding per week of gedeelte van een week dat de overtreding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

4.10 De opdracht is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen hoeveelheid, bezetting, inventaris, gebruik van het object.

4.11 Indien tijdens de opdracht genoemde omstandigheden zie 4.10 zich wijzigen, is Glazenwasserij Houke gerechtigd in overleg met opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van
overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie of een inflatiecorrectie toegepast worden van het afgelopen jaar welke gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

 
5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Glazenwasserij Houke, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Glazenwasserij Houke, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. Indien Glazenwasserij Houke gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Glazenwasserij Houke ter beschikking heeft gesteld.

5.2 Levering geschiedt af bedrijf van Glazenwasserij Houke. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Glazenwasserij Houke gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Glazenwasserij Houke, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1.

5.5 Uitvoering van een opdracht of de levering van bepaalde zaken geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd echter is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Glazenwasserij Houke derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Glazenwasserij Houke dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Glazenwasserij Houke enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Glazenwasserij Houke bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Glazenwasserij Houke schriftelijk is bevestigd.

5.6 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Glazenwasserij Houke voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Glazenwasserij Houke het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Glazenwasserij Houke verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.7 Glazenwasserij Houke is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van Glazenwasserij Houke een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Glazenwasserij Houke blijft jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een correcte uitvoering van deze opdracht door deze derden. Voor onderaanneming zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

5.8 Glazenwasserij Houke verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.9 Indien tijdens de uitvoering van een door Glazenwasserij Houke aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Glazenwasserij Houke onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Glazenwasserij Houke het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Glazenwasserij Houke reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.10 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Glazenwasserij Houke, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Glazenwasserij Houke het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.11 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamhedenbenodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.

 
6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Glazenwasserij Houke over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Glazenwasserij Houke te voldoen.

6.2 De met Glazenwasserij Houke overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals daar zijn hevige regenval en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en half fabricaten aan Glazenwasserij Houke door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of half fabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Glazenwasserij Houke van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Glazenwasserij Houke daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Glazenwasserij Houke het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6.5 U heeft het recht om, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, de overeenkomst alsnog te ontbinden. Dit doet u door een mail te sturen naar info@hk250.eu, onder vermelding van: - het order/factuurnummer - de datum van bestelling - de datum van levering - uw volledige naam, adres en woonplaats Na ontbinding van de overeenkomst bent u verplicht om binnen 14 dagen de bestelde producten te retourneren, ter attentie van: Glazenwasserij Houke v.o.f., Maagd 1, 3225 EE Hellevoetsluis De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Alleen ongebruikte en onbeschadigde producten /of producten waarvan de afsluiting (de zgn seal) niet is losgemaakt of verwijderd kunnen worden geretourneerd. Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde producten, zal het aankoopbedrag (onder aftrek van de verzendkosten) op uw bankrekening worden teruggestort. Gebruikte en beschadigde producten /of producten waarvan de afsluiting (de zgn seal) is losgemaakt of verwijderd worden niet vergoed.

 
7. KLACHTEN EN GARANTIE
7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en/of telefonisch binnen 24 uur na uitvoering van de opdracht mogelijk. Glazenwasserij Houke is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Glazenwasserij Houke als bindend.

7.2 Glazenwasserij Houke aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.3 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Glazenwasserij Houke niet, met name zal Glazenwasserij Houke in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.5 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.6 Op geleverde goederen is Glazenwasserij Houke nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Glazenwasserij Houke verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal Glazenwasserij Houke vermelden in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging.

7.7 Glazenwasserij Houke behoud zich het recht voor leveren van goederen te weigeren.

7.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Glazenwasserij Houke draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Glazenwasserij Houke te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

8.2 Opdrachtgever is gehouden Glazenwasserij Houke schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Glazenwasserij Houke instellen ter zake van schade ontstaan door of met de Glazenwasserij Houke geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Glazenwasserij Houke behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Glazenwasserij Houke niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Glazenwasserij Houke niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Glazenwasserij Houke naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Glazenwasserij Houke enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Glazenwasserij Houke zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval zal Glazenwasserij Houke verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.8 Glazenwasserij Houke is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.9 Glazenwasserij Houke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen, c.q. lekken van gebruikte agressieve stoffen en/of chemicaliën, welke worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, anders dan ten gevolge van eigen opzet en/of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Glazenwasserij Houke verrichte werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

8.10 Bij het toepassen van HK250* inzake het verwijderen van cementsluier of andere aanslag van glas, zullen alle bepalingen en veiligheidsvoorschriften, door zowel Glazenwasserij Houke, alsmede onderaannemers van
Glazenwasserij Houke, zoals deze vermeld staat in de gebruiksaanwijzing en het Veiligheid Informatie Blad, in acht worden genomen.

8.11 In uitzonderlijke gevallen kan de aanslag de moleculaire structuur van het glas hebben aangetast in de vorm van een witte of blauwe waas, welke zichtbaar wordt na behandeling met HK250*. Zodra dit wordt geconstateerd, zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdracht-aannemer is niet verantwoordelijk (te stellen) voor deze vervolgschade die het gevolg is van de aanslag.

8.12 Glazenwasserij Houke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die ontstaan bij het afgaan van het alarm, tenzij door de desbetreffende bedrijven c.q. instanties een code en/of handleiding aan Glazenwasserij Houke beschikbaar is gesteld.

8.13 De aansprakelijkheid van Glazenwasserij Houke is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Glazenwasserij Houke te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00.

8.14 Glazenwasserij Houke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken.

8.15 Glazenwasserij Houke kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten bouwterreinen bevinden.

8.16 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor veilige werkzaamheden, onder veilige werkzaamheden wordt verstaan, een ondergrond vrij van vocht en water, zonder enige obstakels, tevens dient de toegang tot de werkruimte vrij van obstakels te zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en het voldoen van de benodigde precariorechten, tevens zal opdrachtgever om niet een stroomvoorziening van 220/380 volt beschikbaar stellen.

8.17 Glazenwasserij Houke en zijn onderaannemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten.

8.18 Glazenwasserij en zijn onderaannemers aanvaarden bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, e.d.

 
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Glazenwasserij Houke gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Glazenwasserij Houke verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Glazenwasserij Houke is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Glazenwasserij Houke niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3 Het is Glazenwasserij Houke toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 
10. BETALINGEN
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Glazenwasserij Houke daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Glazenwasserij Houke is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven en instellingen, netto zonder enige aftrek in Euromunt.

10.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rent. In andere gevallen is de opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Glazenwasserij Houke moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Glazenwasserij Houke doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Glazenwasserij Houke zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Glazenwasserij Houke cederen. Opdrachtgever verleent Glazenwasserij Houke reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Glazenwasserij Houke het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Glazenwasserij Houke te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Termijnbetaling: de opstelling van de termijn factuur vindt plaats indien er een maandelijks contract is overeengekomen. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan dertig dagen waarop Glazenwasserij Houke de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Glazenwasserij Houke gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Glazenwasserij Houke op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 
11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Glazenwasserij Houke is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenzijde van het object, c.q. gebouw is het Glazenwasserij Houke toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen etc. etc. voor zover aanwezig.

11.3 De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.

11.4 Indien Glazenwasserij Houke gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel b.v. hangsteigers, loopbruggen etc. is Glazenwasserij Houke gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet, is Glazenwasserij Houke gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetgeen opdrachtgever aan Glazenwasserij Houke verschuldigd is wordt direct opeisbaar.

11.5 Glazenwasserij Houke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uitgeleend materieel wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materieel wat onoordeelkundig wordt gebruikt.

11.6 Contractwisseling en werkgelegenheid: Glazenwasserij Houke zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, A.O.W. etc. Glazenwasserij Houke vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.

 
12. GESCHILLEN
12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Glazenwasserij Houke met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 
13. SLOTBEPALING
13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Glazenwasserij Houke.
Hellevoetsluis, 2016